آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت صنایع سرما آفرین ایران – نماد: لسرما
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:
از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهام و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده این شرکت که در ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه مورخ 18/01/1398درمحل تهران، خیابان خرمشهر، پلاک 194، طبق زیر زمین برگزار می گردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه:
1-تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
2-تغییرات اساسنامه
3-سایر موارد
توضیحات:
همراه داشتن کارت ملی و معرفی نامه برای نمایندگان اشخاص حقوقی و وکالت نامه برای نمایندگان اشخاص حقیقی جهت حضور در مجمع الزامی است.

هیئت مدیره شرکت صنایع سرما آفرین ایران (سهامی عام)

فهرست