شرکت صنایع سرما آفرین ایران
پیشگام در صنعت تهویه مطبوع کشور

شرکت صنایع سرما آفرین ایران (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۴۷/۰۶/۱۹ تحت شماره ۱۲۶۰۵ و با نام اولیه شرکت سهامی ترموفریگ به ثبت رسیده است. شرکت صنایع سرما آفرین ایران آشناترین نام در صنعت تهویه مطبوع کشور است و به عقیده بسیاری از پیشکسوتان این صنعت، پدرصنعت تهویه مطبوع ایران محسوب می گردد.

سرماآفرین با بیش از ۵۰ سال سابقه در صنعت تهویه مطبوع کشور

دستگاه فشار منفی و تصفیه هوا

شرکت صنایع سرماآفرین ایران موفق به تولید دستگاه متحرک تصفیه هوا جهت استفاده در محیط های بیمارستان ، ادارات، بانک ها و خانه شده است. شرکت سرماآفرین برای کمک به کادر محترم درمانی و سیستم بیمارستانی کشور در راستای مبارزه…
اطلاعات بیشتر

تقدیرنامه سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت بواسطه طراحی، تولید و اجرای یکی از بزرگترین سیستم های تهویه مطبوع جنوب کشور بظرفیت 4680 تن برودتی در بیمارستان نفت اهواز از شرکت صنایع سرماآفرین ایران  تقدیر کرد.  این تقدیر نامه با امضای…
اطلاعات بیشتر

دستگاه فشار منفی و تصفیه هوا

شرکت صنایع سرماآفرین ایران موفق به تولید دستگاه متحرک تصفیه هوا جهت استفاده در محیط های بیمارستان ، ادارات، بانک ها و خانه شده است. شرکت سرماآفرین برای کمک به کادر محترم درمانی و سیستم بیمارستانی کشور در راستای مبارزه…
اطلاعات بیشتر

تاریخچه

شرکت صنایع سرما آفرین ایران (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۴۷/۰۶/۱۹ تحت شماره ۱۲۶۰۵ و با نام اولیه شرکت سهامی ترموفریگ به ثبت رسیده است. شرکت صنایع سرما آفرین ایران آشناترین نام در صنعت تهویه مطبوع کشور است و به عقیده بسیاری از پیشکسوتان این صنعت، پدر صنعت تهویه مطبوع ایران محسوب می گردد.

شرکت صنایع سرما آفرین

شرکت صنایع سرما آفرین ایران (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۴۷/۰۶/۱۹ تحت شماره ۱۲۶۰۵ و با نام اولیه شرکت سهامی ترموفریگ به ثبت رسیده است. شرکت صنایع سرما آفرین ایران آشناترین نام در صنعت تهویه مطبوع کشور است و به عقیده بسیاری از پیشکسوتان این صنعت، پدر صنعت تهویه مطبوع ایران محسوب می گردد.

فهرست