این پروژه در استان قزوین مجهز به سیستم های سرمایشی سرماآفرین از جمله چیلر می باشد.

فهرست