شرکت داروسازی آریاواقع در تهران مجهز به سیستم های سرمایشی سرما آفرین از جمله چیلر جذبی بخار می باشد .

فهرست