این پروژه که در تهران واقع است تمجهز به سیستم های سرمایشی از قبیل چیلر تراکمی می باشد

فهرست